จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย
วีซ่าประเทศออสเตรเลีย


วีซ่าออสเตรเลีย (Australia) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าออสเตรเลีย โดย BkkFly.com

สถานทูตออสเตรเลีย (AUSTRALIA EMBASSY)

ที่ตั้ง : สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย ตึกไทยซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34 889 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
Tel. : 02-287-2680, 02-344-6300
Fax. : 02-344-6593
E-mail. : immigration.bangkok@dfat.gov.au
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 14.30-16.30 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00-16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5-7 วันทำการ
สถานะ : ไม่โชว์ตัว
URL : www.austembassy.or.th/bkok/E12.html
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 14 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  2. - จดหมายรับรองการทำงาน
  3. - สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
  4. - สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนสมรถ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)
  5. - รูปถ่าย 2 x 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม
  8. - ใบประกันการเดินทาง
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 4,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - จดหมายรับรองการทำงาน
  2. - สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน
  3. - สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
  4. - รูปถ่าย 2 x 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
  5. - พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี)
  6. - ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน + โรงแรม
  8. - จดหมายเชิญจากบริษัทในออสเตรเลีย
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 5,300 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต


  วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

  วีซ่าอเมริกาใต้ South America

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates