จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศเยอรมัน
วีซ่าประเทศเยอรมัน


วีซ่าเยอรมัน(Germany Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าเยอรมัน โดย BkkFly.com

สถานทูตเยอรมัน (GERMANY EMBASSY)

ที่ตั้ง : 9 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
Tel. : 0-2287-9000, 0-2287-3862 , โทรนัดหมาย 1900 222 343
Fax. : 0-2287-1776, 0-2285-6232 (แผนกกงสุล)
E-mail. : sanomat.ban@formin.fi, Visa: viisumi.ban@formin.fi
passports, legalizations, consular issues: ban.konsuli@formin.fi
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00-17.00 น.
เวลารับวีซ่า : 8.30-11.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.bangkok.diplo.de/Vertretung/bangkok/de/Startseite.html
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้


  1. - หนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง (travel document) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น และจะต้องมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนาภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดที่ยื่นแสดงต่อสถานทูต
  2. อย่างละ 1 ฉบับ (หนังสือเดินทาง : ขอสำเนาหน้าคู่ที่มีรูปถ่าย)
  3. - รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาด 5 x 3 เซ็นติเมตร หรือ 2x2 นิ้ว ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว)
  4. - หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร หรือเอกสารอื่นในทำนองเดียวกัน ย้อนหลัง 3 เดือน
  5. - ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
  6. - แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน หลักฐานแสดงเส้นทางการเดินทาง เช่น ใบจองเที่ยวบินโดยสารทั้งขาไป - ขากลับ หรือที่แสดงเที่ยวบินขาเข้าและบินต่อไปยังประเทศอื่นนอกกลุ่มประเทศเช็งเก็น
  8. ในการยื่นคำร้องไม่ต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบินแต่อย่างใด
  9. - ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  10. - หนังสือรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง อายุการทำงาน และเงินเดือน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน
  2. - พาสปอร์ตเล่มจริง ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และถ้ามีพาสปอร์ตเล่มเก่าให้แนบมาด้วย พร้อมสำเนา
  3. - รูปถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาว
  4. - จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ ระบุ ตำแหน่ง อายุงาน และ เงินเดือน
  5. - จดหมายเชิญจากบริษัทใน Germany กรณีไปแบบธุรกิจ
  6. - จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank Account Information Summary)
  7. - สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
  8. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ใบจองโรงแรม / ที่พัก
  9. - ประกันการเดินทาง วงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท ( Medical Insurance )
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,500 บาท / คน
  • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
  • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต


  วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

  วีซ่าอเมริกาใต้ South America

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates