จองตั๋วเครื่องบินและโรงแนมออนไลน์ง่ายๆ ใครๆก็จองได้
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ


เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา

โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
สมาชิกเข้าระบบ
Login :
Password :
  เข้าระบบ

ร่วมงานกับ BKKFLY.com

 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น
วีซ่าประเทศญี่ปุ่น


วีซ่าญี่ปุ่น (Japan Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าญี่ปุ่น โดย BkkFly.com


สถานทูตญี่ปุ่น (JAPAN EMBASSY)

ที่ตั้ง : ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C ถ. สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Tel. : 02-207-8500, 02-696-3000
Fax. : 02-207-8510
E-mail. : -
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 8.30-17.30 น.
เวลารับวีซ่า : 8.30-17.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 3 วันทำการ
สถานะ : วีซ่าท่องเที่ยว : โชว์ตัว , วีซ่าธุรกิจ : ไม่โชว์ตัว
URL : www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm
หมายเหตุ :
 • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
 • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
 • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
 • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
  4. - รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  5. - หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา
  6. - หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  9. - แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
  •    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน
  •    - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
  •    - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
  4. - รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  5. - หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา
  6. - หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  9. - หนังสือเชิญจากหน่วยงาน / บริษัทในประทศญี่ปุ่น
  •     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน
  •     - ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
  •     - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

  วีซ่าเยี่ยมเยือน : เอกสารที่ต้องใช้
  1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
  2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป พร้อมสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)
  3. - สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมสำเนา
  4. - รูปถ่ายสีพื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาวไม่มีลวดลาย ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป เห็นหน้าชัดเจน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
  5. - หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา
  6. - หลักฐานการจองที่พัก / โรงแรม
  7. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  8. - จดหมายรับรองเหตุผลในการเดินทาง(ผู้เคยไปญี่ปุ่นมาแล้วภายในเวลา 3 ปี สามารถยกเว้นเอกสารนี้)
  9. - จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (กรุณาเขียนอธิบาย ประวัติความเป็นมาและช่วงเวลาที่ได้รู้จักกัน), รูปถ่ายที่ถ่ายด้วยกัน, - จดหมาย, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่ญี่ปุ่น (ถ่ายสำเนา หน้าที่มีชื่อสกุลและรูป และหน้าที่มีตราอนุญาตการพำนักอาศัย) เป็นต้น
  10. - จดหมายรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  •    - ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน
  •    - ค่าบริการยื่นวีซ่าเยี่ยมเยือน 1,200 บาท / คน
  •    - หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต


  ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. ดาวน์โหลด PDF VISA APPLICATION FROM TO ENTER JAPAN
  2. ดาวน์โหลด PDF Questionnaire Thai Version ( แบบสอบถามภาษาไทย )
  3. ดาวน์โหลด PDF Questionnaire Eng Version ( แบบสอบถามภาษาอังกฤษ )


  วีซ่าอเมริกาเหนือ North America

  วีซ่าอเมริกาใต้ South America

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates