• ลูกค้าใช้บริการ มากกว่า 500,000 เที่ยวบิน
  • เปิดบริการมากกว่า 10 ปี
  • จองง่าย ได้ตั๋วไว
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
ลูกค้า Coporate หรือลูกค้าองค์กร

เหตุผลดีๆ ที่จองกับเรา
โปรโมชั่นตั๋วแต่ละสายการบิน
  • ตั๋วเครื่องบิน การบินไทย
  • ตั๋วเครื่องบิน เดลต้า แอร์
  • ตั๋วเครื่องบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค
  • ตั๋วเครื่องบิน อีวีเอ แอร์
  • ตั๋วเครื่องบิน บางกอกแอร์เวย์
สมาชิกเข้าระบบ
  • Login :
    Password :
      เข้าระบบ
 
การขอหนังสือเดินทางและการขอวีซ่าประเทศสวีเดน
วีซ่าประเทศสวีเดน


วีซ่าสวีเดน (Sweden Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
สรุปข้อมูล วีซ่าสวีเดน โดย BkkFly.com

สถานทูตสวีเดน (SWEDEN EMBASSY)

ที่ตั้ง :
ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศสวีเดน
ชั้น 12 อาคารอัลมาลิงค์ เลขที่ 25 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. : 02-118-7005
Fax. : -
E-mail. : info.seth@vfshelpline.com
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08.00-12.00น. และ 13.00-15.00น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลารับวีซ่า : 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ : 7 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว
URL : www.vfsglobal.se/Thailand/Thai/index.html
หมายเหตุ :
  • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
  • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
  • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
  • วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้
    1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
    2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา
    3. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    5. - ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
    6. - หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
    7. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
    8. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
    9. - จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
    10. - แผนหรือตารางการเดินทาง
    11. - แบบสอบถามที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
    • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน
    • ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,500 บาท / คน
    • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

    วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้
    1. - แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
    2. - หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างมากกว่า 3 หน้า พร้อมสำเนา และพร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า(ถ้ามี) พร้อมสำเนา
    3. - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน
    4. - รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    5. - ประกันการเดินทาง ครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเดินทาง วงเงินคุ้มครอง อย่างน้อย 1,500,000 บาท
    6. - หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
    7. - หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
    8. - ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
    9. - จดหมายรับรองการทำงาน และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน
    10. - จดหมายเชิญตัวจริง จากบริษัทหรือองค์กรในประเทศสวีเดน ระบุวัตถุประสงค์และเวลาในกรเดินทาง และผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
    • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 3,000 บาท / คน
    • ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,500 บาท / คน
    • หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต
    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   verified by VISA Mastercard SecureCode KBANK Payment Gateway กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ Partner by Emirates